Recent Posts

DRAMA U AFRICI: IVICA Dačić se otrovao, jeo kozji gulaš, završio na infuziji

DRAMA U AFRICI: IVICA Dačić se otrovao, jeo kozji gulaš, završio na infuziji

Lideru SPS Ivici Dačiću je tokom službenog puta u jednu zemlju Afrike pozlilo, pa je morao da potraži pomoć ljekara, koji su ga priključili na infuziju…

BEOGRAD: objavljeno u kategoriji “ Crna Hronika- Globus- Magazin” 30. 03. 2018. 13: 12…  DRAMA U AFRICI: IVICA Dačić se otrovao, jeo kozji gulaš, završio na infuziji

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je tokom afričke diplomatske ture doživio pravu dramu kada mu je pozlilo najverovatnije zbog lokalnog specijaliteta koji je probao…

Mi­ni­stru Da­či­ću je, ka­ko sa­zna­je­mo, bi­lo lo­še od ko­zjeg gu­la­ša, što je spe­ci­ja­li­tet u Bu­r­ki­ni Fa­so, ali ka­da je pri­mio in­fu­zi­ju, nje­go­vo sta­nje se po­bo­lj­ša­lo.

Izvor blizak medijima ot­kri­va da, ia­ko je Da­čić do­brog op­šteg zdra­v­stve­nog sta­nja, ova­kve si­tua­ci­je ni­su pri­jat­ne, na­ro­či­to ako se na­la­zi­te u ne­pri­stu­pa­č­nim i eg­zo­ti­č­nim ze­mlja­ma

Kada je primio infuziju, njegovo stanje se poboljšalo.
 
Ministru Dačiću je bilo loše od kozjeg gulaša. I Dačić je to potvrdio:
 
“Bio sam iscrpljen. Očigledno sam pojeo nešto na šta mi organizam nije navikao. Jeo sam što i svi drugi iz delegacije, ali… Sada nije strašno, ali iskreno, nije mi bilo svejedno”, objašnjava Dačić.
 
Ministar kaže da vodi računa o hrani zato što ima povišen šećer.
 
Kozji gulaš za koji se pretpostavlja da je naškodio Dačiću je specijalitet u Burkini Faso.

– Tru­dim se da zbog na­por­nog te­m­pa svoj or­ga­ni­zam oja­čam vi­ta­mi­ni­ma. A što se ti­če hra­ne, vo­dim ra­ču­na jer imam po­vi­šen še­ćer.

– Sa­da sam kao nov i spre­man sam za sva isku­še­nja ko­ja su pred na­ma kao dr­ža­vi.

Ina­če, mi­ni­star di­plo­ma­ti­je po­se­ću­je ze­mlje afri­č­kog kon­ti­nen­ta kao deo na­še stra­te­gi­je o po­vla­če­nju priz­na­nja ne­za­vi­snos­ti Ko­so­va i Me­to­hi­je.

Dačić je na afričkoj turneji u okviru strategije o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije…

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net